Oddziaływanie na środowisko

Na obszarze objętym pracami budowlanymi zarówno, jeśli chodzi o budowle kubaturowe jak i sieciowe nie stwierdzono występowania siedlisk i stanowisk roślin naczyniowych przyrodniczo cennych, w szczególności siedlisk i gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnot (tzw. „naturowych”). Takie gatunki i siedliska stwierdzono w normatywnym buforze 100m jednak poza strefą bezpośredniej kolizji. W związku z powyższym nie istnieje bezpośrednie ryzyko zniszczenia ani uszczuplenia siedlisk na etapie budowy.

Na etapie eksploatacji, nie przewiduje się negatywnych oddziaływań na szatę roślinną. Po zakończeniu prac budowlanych tereny w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji zostaną zrekultywowane – częściowo odbudowana będzie zarówno warstwa gleby jak i okrywa roślinna. Realizacja inwestycji nie wpłynie również na zmianę stosunków wodnych. Spełnienie obowiązujących norm prawnych w odniesieniu do temperatury i zawartości szkodliwych substancji odprowadzanych wód będzie konieczne z punktu widzenia minimalizacji szkodliwego oddziaływania na ichtiofaunę. Zakładając powyższe, potencjalnie znaczące oddziaływanie negatywne może wynikać jedynie z wystąpienia awarii na etapie eksploatacji elektrowni.

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na integralność obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi PLB140014 oraz sąsiednich obszarów chronionych.

Inwestycja nie będzie miała wpływu na jednolite części wód powierzchniowych oraz na reżim hydrologiczny, warunki morfologiczne oraz ciągłość rzeki zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji.

Projektowany Blok CCGT będzie spełniał wymagania określone w Konkluzjach BAT LCP (Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE), w tym graniczne poziomy emisji substancji do powietrza. Elektrownia będzie wyposażona w system monitorowania emisji zgodnie z wymaganiami określonymi ww. Konkluzjach. Kocioł odzysknicowy Bloku CCGT będzie wyposażony w instalację odazotowania spalin SCR (deNOx).

Ocenę oddziaływania na stan jakości powietrza w rejonie planowanego przedsięwzięcia przeprowadzono z wykorzystaniem metod matematycznego modelowania rozprzestrzeniania substancji w powietrzu za pomocą programu "OPERAT FB" obliczone wartości stężeń porównano z określonymi w w/w Rozporządzeniu wartościami odniesienia substancji w powietrzu. Zgodnie z metodyką referencyjną, obliczenia z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych przeprowadzono dla substancji, dla których nie zostało spełnione kryterium zwalniające z pełnego zakresu obliczeń. Przeprowadzone analizy poziomów substancji w powietrzu, zarówno w wariancie I obliczeniowym dla komina Bloku CCGT o wysokości 60 m jak i w wariancie II obliczeniowym dla komina o wysokości 40 m, nie wykazały przekroczeń standardów jakości powietrza poza teren Zakładu.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem