Prawa człowieka

Poszanowanie praw człowieka jest podstawową wartością leżącą u podstaw relacji zarówno wewnątrz Grupy ENERGA, jak i z interesariuszami zewnętrznymi. Wytyczne dotyczące właściwych postaw i postępowania zostały opracowane w "Kodeksie etyki".

Kodeks etyki Grupy Kapitałowej ORLEN.

Reguluje on kwestie etyczne związane z funkcjonowaniem grupy kapitałowej i jej pracowników, a co za tym idzie – zasady postępowania zarówno w relacjach z otoczeniem zewnętrznym, jak i wewnątrz Grupy. Jego zapisy są ściśle oparte na strategicznych wartościach organizacji, takich jak: odpowiedzialność, rozwój, ludzie, energia i niezawodność.

Podejście Spółek Grupy ENERGA do praw człowieka zostało określone w Politykach Grupy, tj.: - regulamin pracy - regulujący organizację i porządek procesu pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki Pracowników;

Polityka zarządzania potencjałem pracowniczym GK PKN ORLEN

Dokument zawiera priorytety i kluczowe zadania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi opracowane w oparciu o najlepsze praktyki rynkowe – odzwierciedla rynek wyzwania i trendy związane z rozwojem kapitału ludzkiego;

Polityka różnorodności 

Promowanie wartości, zasad, reguł i zwyczajów, które są częścią sprawiedliwego traktowania Pracowników i tworzenia atmosfery akceptacji;

Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Grupie Energa

Zasady postępowania z nękaniem, dyskryminacją i molestowaniem, zachowaniami niepożądanymi w siedzibie Pracodawcy, a także określający prawa i obowiązki Pracowników w przypadku zaistnienia takiej sytuacji;

Polityka niepełnosprawności

- zapewnienie równych szans w miejscu pracy z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

Polityka well-beingowa w Grupie Energa

Dokument zawierający najważniejsze rozwiązania mające na celu poprawę jakości życia i szeroko pojętego samopoczucia pracowników, w podziale na poszczególne sfery;

Polityka zarządzania wiekiem w Grupie Energa

- dobre praktyki w rozwiązywaniu problemu parytetów i luki pokoleniowej w PKN ORLEN;

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Dokument określający zakres zasad i osoby uprawnione do świadczeń socjalnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem